Poziv ugovaračima osiguranja, obavijest

Udruženje društava za osiguranje (u daljem tekstu: Udruženje), zajedno sa Agencijom za osiguranje i drugim nadležnim institucijama svojim aktivnostima pokušava da unaprijedi tržište osiguranja u Republici Srpskoj, sa namjerom da svi učesnici na tržištu osiguranja poštuju propisani pravni okvir.

Duži niz godina je primjetno da na tržištu osiguranja Republike Srpske djeluje veći broj lica koje se bave poslovima zastupanja u osiguranju, a da za to nisu dobili dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske niti su registrovali svoju djelatnost. Napominjemo da je ovakva praksa nezakonita, jer ista predstavlja kršenje Zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju, ali i kršenje poreskih i krivično-pravnih propisa, s obzirom na to da navedena lica obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju vrše bez valjane registracije i prijave poreza. Ističemo i da praksa obavljanja poslova zastupanja u osiguranju bez dozvole Agencije, sprečava razvoj tržišta osiguranja u Republici Srpskoj, a svakako utiče na smanjenje javnih prihoda, zbog sticanja protivpravne imovinske koristi od strane nelegalnih zastupnika.

Shodno navedenom, u cilju poštovanja zakonskih propisa i uspostavljanja pozitivne prakse na tržištu osiguranja, pozivamo sve osiguranike – fizička i pravna lica da ugovore o osiguranju zaključuju isključivo preko legalnih prodajnih mjesta Društva za osiguranje i registrovanih zastupnika u osiguranju, koji imaju dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju kod Agencije za osiguranje Republike Srpske. Takođe, pozivamo i sve građane da Agenciji za osiguranje Republike Srpske i Udruženju društava za osiguranje prijave ovakve nedozvoljene prakse na tržištu i lica koja nelegalno vrše djelatnost i stiču prihode. Na ovaj način bismo svi zajedno spriječili zloupotrebe na tržištu osiguranja i rad na crno.

 


OBAVJEŠTENJE

O ZAVRŠETKU JAVNE PONUDE V (PETE) EMISIJE REDOVNIH (OBIČNIH) AKCIJA
EMITENTA „KRAJINA OSIGURANJE“ A.D. BANJA LUKA JAVNOM PONUDOM

„Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, (u daljem tekstu: „Emitent”), V emisijom redovnih (običnih) akcija javnom ponudom emitovao je ukupno 3.100.000 redovnih (običnih) akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije 3.100.000,00 KM.

Emisija je vršena uz korišćenje prava preče kupovine akcija postojećih akcionara upisanih u knjigu akcionara na dan presjeka 15.01.2023. godine.

Upis i uplata redovnih (običnih) akcija počela je 18.04.2023. godine. Rok za korištenje prava preče kupovine trajao je 15 dana od dana početka upisa i uplate, odnosno zaključno sa danom 02.05.2023. godine. U pravu preče kupovine upisano i uplaćeno je 1.765.097 akcija. Prodajni nalog za preostali iznos akcija unesen je 03.05.2023. godine. Upis i uplata su završeni 08.05.2023. godine, pri čemu je upisano svih 3.100.000 akcija, odnosno 100% od ukupnog broja akcija koje su bile predmet V emisije.

Emitent „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka

 


Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17,  63/21, 11/22 i 63/22), emitent „KRAJINA OSIGURANJE“ A.D. Banja Luka (u daljem tekstu: Emitent), dana 07.04.2023. godine objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU PETE EMISIJE REDOVNIH (OBIČNIH) AKCIJA
EMITENTA „KRAJINA OSIGURANJE“ A.D. BANJA LUKA JAVNOM PONUDOM

Emitent upućuje javni poziv svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu pete emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, pod uslovima utvrđenim Odlukom Skupštine akcionara o V (petoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, broj: 02-3255/22 od 26.12.2022. godine i Jedinstvenim prospektom V (pete) emisije redovnih (običnih) akcija Emitenta emitovanih javnom ponudom.

Rješenjem Agencije za osiguranje Republike Srpske broj: 05-517-2/23 od 20.02.2023. godine, kao i Zaključkom Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 02-517-2-1/23 od 22.02.2023. godine, data je saglasnost na petu emisiju redovnih (običnih) akcija.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-31-40-6/23 od 27.03.2023. godine odobren je Jedinstveni prospekt V (pete) emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom.

Ukupan broj emitovanih akcija: 3.100.000

Nominalna vrijednost jedne akcije: 1,00 KM (slovima: jedna konvertibilna marka)

Nominalna vrijednost emisije: 3.100.000,00 KM (slovima: trimilionastotinuhiljada konvertibilnih maraka)

Rok trajanja upisa i uplate, mjesto upisa i uplate: Upis i uplata redovnih (običnih) akcija počinju 18.04.2023. godine i trajaće 60 dana.

 

Pravo preče kupovine: Postojeći akcionari – vlasnici redovnih (običnih) akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 15.01.2023. godine, imaju pravo preče kupovine akcija iz pete emisije akcija, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Emitenta. Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate, odnosno zaključno sa 02.05.2023. godine. Pravo preče kupovine ostvaruje se potpisivanjem izjave o upisu akcija pete emisije (upisnica) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Upis se može vršiti lično ili preko punomoćnika za fizičko, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice uz prilaganje punomoći, odnosno ovlaštenja i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta. Upis akcija po osnovu korištenja prava preče kupovine vršiće se u sjedištu Emitenta, u Banjaluci, u ulici braće Pantića broj 2, svakim radnim danom u periodu od 8.00 do 16.00 časova.

Uplata akcija prilikom korištenja prava preče kupovine se vrši direktno na poseban privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, otvoren kod Banke poštanske štedionice a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci u ul. Jevrejska 69, i to na broj računa 571-010-00003122-10. Sredstvo plaćanja je novac, kovertibilne marke (KM).

Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Berza). Početak upisa i uplata akcija javnom ponudom na Berzi je 03.05.2023. godine i traje 45 dana, zaključno sa 16.06.2023. godine. Upis i uplata preostalih akcija, vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.

Prodajna cijena akcija iz pete emisije akcija, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine, se utvrđuje u iznosu od 0,29 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen dana 03.05.2023. godine, po cijeni od 0,29 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Uplate za kupovinu preostalog broja akcija investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za upis akcija. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih akcija pomnoženih sa cijenom realizacije na poseban privremeni račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine emitovanih akcija, otvoren kod Banke poštanske štedionice a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci u ul. Jevrejska 69, na broj računa 571-010-00003122-10. Sredstvo plaćanja je novac, kovertibilne marke (KM).

Peta emisija akcija smatraće se uspješnom ako u roku od 60 dana, predviđenom za upis i uplatu akcija, bude upisano i uplaćeno 60% od ukupnog broja ponuđenih akcija.

Emitent zadržava pravo na prekid upisa i uplate akcija prije isteka roka predviđenog za upis i uplatu, pod uslovom da se upišu i uplate sve ponuđene akcije.

Emitent zadržava pravo na odustajanje od ponude akcija i prije isteka utvrđenog roka za njihov upis i uplatu.

Akcionari, fizička ili pravna lica, koja u javnoj ponudi namjeravaju da neposredno ili posredno, steknu ili sa postojećim akcijama prethodnih emisija, mogu steći preko 10%, 20%, 33% ili 50% osnovnog kapitala ili glasačkih prava Društva, prethodno su dužni u pisanom obliku prijaviti namjeru sticanja istih i pribaviti saglasnost od Agencije za osiguranje Republike Srpske u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/05, 01/06 – ispravka, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19).

Emitent će Javni poziv za upis i uplatu pete emisije reovnih (običnih) akcija zajedno sa Jedinstvenim prospektom pete emisije akcija objaviti na internet stranici Berze (www.blberza.com) i internet stranici emitenta (www.krajinaosiguranje.ba). Jedinstveni prospekt pete emisije akcija je besplatno dostupan u prostorijama Emitenta.

Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije je direktor Emitenta, Mile Janjić.

Više informacija o petoj emisiji redovnih (običnih) akcija, emitenta „KRAJINA OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, moguće je dobiti u sjedištu Emitenta u ulici braće Pantića broj 2, 78000 Banja Luka ili na telefon: 051/228-820. Jedinstveni prospekt moguće je naručiti putem zvanične elektronske pošte Emitenta: kros@inecco.net.

„KRAJINA OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka Zastupano po direktoru Mili Janjiću

Prilog:
Jedinstveni prospekt – Krajina osiguranje 2022. g. – V emisija akcija
Prilog Jedinstvenog prospekta

 


„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA
Ulica braće Pantića broj 2
Banja Luka,
3.2.2023. godine

Na osnovu članova 259. i 261. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) „KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA, objavljuje:

 

 

OBAVJEŠTENЈE POVJERIOCIMA

(drugo)

„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA, sa sjedištem u ulici Braće Pantića broj 2, 78000 Banja Luka, broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske 06-7-60/03, lokalne oznake KROS-R-A (u daljem tekstu: “Društvo“), na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva, održanoj 26.12.2022. godine donijelo je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog na dan 31.12.2021. godine (u daljem tekstu: “Odluka“).

Gubitak do visine kapitala Društva, iskazan u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 11.157.025 KM pokriva se na teret:

 • zakonskih rezervi Društva u iznosu od 94.823 KM i
 • osnovnog kapitala Društva upisanog u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, na dan donošenja ove Odluke, u iznosu od 11.062.202 KM.

 

Na dan donošenja Odluke osnovni kapital Društva upisan u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci iznosi 20.668.191 KM i podijeljen je na 20.668.191 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Odlukom je osnovni kapital Društva, u iznosu od 20.668.191 KM, smanjen povlačenjem i poništenjem akcija prethodnih emisija.

Kapital se smanjuje za iznos od 11.938.191 KM radi:

 • pokrića gubitka, u iznosu od 11.062.202 KM;
 • formiranja zakonskih rezervi u iznosu od 875.989 KM.

 

U vezi sa navedenim, nakon smanjenja i izdvajanja u zakonske rezerve osnovni kapital Društva iznosi  8.730.000 KM i 4. (četvrtom) emisijom akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta podijeljen je na 8.730.000 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Pozivaju se povjerioci Društva da prijave svoja potraživanja najkasnije u roku od 90 dana od dana drugog objavljivanja ovog obavještenja.

 

 

„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA

 


„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA

Ulica braće Pantića broj 2

Banja Luka
3.1.2023. godine

 

Na osnovu članova 259. i 261. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) „KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA, objavljuje:

 

 

OBAVJEŠTENЈE POVJERIOCIMA

(prvo)

„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA, sa sjedištem u Ulici braće Pantića broj 2, 78000 Banja Luka, broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske 06-7-60/03, lokalne oznake KROS-R-A (u daljem tekstu: “Društvo“), na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva, održanoj 26.12.2022. godine donijelo je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog na dan 31.12.2021. godine (u daljem tekstu: “Odluka“).

Gubitak do visine kapitala Društva, iskazan u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 11.157.025 KM pokriva se na teret:

 • zakonskih rezervi Društva u iznosu od 94.823 KM i
 • osnovnog kapitala Društva upisanog u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, na dan donošenja ove Odluke, u iznosu od 11.062.202 KM.

 

Na dan donošenja Odluke osnovni kapital Društva upisan u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci iznosi 20.668.191 KM i podijeljen je na 20.668.191 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Odlukom je osnovni kapital Društva, u iznosu od 20.668.191 KM, smanjen povlačenjem i poništenjem akcija prethodnih emisija.

Kapital se smanjuje za iznos od 11.938.191 KM radi:

 • pokrića gubitka, u iznosu od 11.062.202 KM;
 • formiranja zakonskih rezervi u iznosu od 875.989 KM.

 

U vezi sa navedenim, nakon smanjenja i izdvajanja u zakonske rezerve osnovni kapital Društva iznosi  8.730.000 KM i 4. (četvrtom) emisijom akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta podijeljen je na 8.730.000 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Pozivaju se povjerioci Društva da prijave svoja potraživanja najkasnije u roku od 90 dana od dana drugog objavljivanja ovog obavještenja.

 

 

„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA

 


„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA

Ulica braće Pantića broj 2

Banja Luka

 

Broj: 02-3066/22

Banja Luka, 15.11.2022

 

Na osnovu člana 56. Statuta „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka (broj: 02-3567/20, 02-428-1/22 i 02-930-1/22, lice ovlašteno za zastupanje Društva, daje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

„Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, kao jedini vlasnik i osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću za tehnički pregled motornih vozila „KRAJINA-KROS“ ( upisano kod Okružnog privrednog suda Banja Luka, pod registarskim brojem 057-0-Reg-19-002272, MBS 1-15415-00, JIB 4402381230002 sa sjedištem u Banja Luci, u ul. Braće Pantića br. 2), obavještava sva zainteresovana pravna i fizička lica o namjeri prodaje navedenog pravnog subjekta.

U pogledu zainteresovanosti za kupovinu navedenog pravnog subjekta, svoje ponude možete dostaviti putem pošte na adresu Braće Pantić br. 2,  lično kancelarija broj 13  ili elektronskom poštom  na e-mail  kros@inecco.net

 

 

Sve ostale informacije možete dobiti na telefon 051 228 870;

„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA


„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA

Ulica braće Pantića broj 2

Banja Luka

4.8.2022. godine

 

Obavještenje o obustavljanju postupka IV i V emisije akcija

 

U cilju zaštite interesa „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, rukovodstvo Društva obustavlja postupak IV emisije akcija po osnovu smanjenja kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta, kao i postupak V emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom.

 

„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA

 

 

 


„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA

Ulica braće Pantića broj 2

Banja Luka

 

Na osnovu članova 259. i 261. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) „KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA, objavljuje:

 

OBAVJEŠTENЈE POVJERIOCIMA

(prvo)

„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA, sa sjedištem u ulici Braće Pantića broj 2, 78000 Banja Luka, broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske 06-7-60/03, lokalne oznake KROS-R-A (u daljem tekstu: “Društvo“), na redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva, održanoj 11.07.2022. godine, donijelo je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog na dan 31.12.2021. godine (u daljem tekstu: “Odluka“).

Gubitak do visine kapitala Društva, iskazan u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2021. godine, u iznosu od 11.157.025 KM, pokriva se na teret:

 • zakonskih rezervi Društva u iznosu od 94.823 KM i
 • osnovnog kapitala Društva upisanog u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, na dan donošenja ove Odluke, u iznosu od 11.062.202 KM.

 

Na dan donošenja Odluke osnovni kapital Društva upisan u registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci iznosi 20.668.191 KM i podijeljen je na 20.668.191 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Odlukom je osnovni kapital Društva, u iznosu od 20.668.191 KM, smanjen povlačenjem i poništenjem akcija prethodnih emisija.

Kapital se smanjuje za iznos od 11.938.191 KM radi:

 • pokrića gubitka, u iznosu od 062.202 KM;
 • formiranja zakonskih rezervi u iznosu od 875.989 KM.

 

U vezi sa navedenim, nakon smanjenja i izdvajanja u zakonske rezerve osnovni kapital Društva iznosi  8.730.000 KM i 4. (četvrtom) emisijom akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivanja prospekta podijeljen je na 8.730.000 redovnih akcija, klase „A“, nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji.

Pozivaju se povjerioci Društva da prijave svoja potraživanja najkasnije u roku od 90 dana od dana drugog objavljivanja ovog obavještenja.

 

 

„KRAJINA OSIGURANJE“ AD BANJA LUKA

 

 

 


14.12.2021.

Poštovani posjetioci,

u poslednje vrijeme postoje određene poteškoće u radu našeg sajta. Ako imate neki problem prilikom preuzimanja dokumenata ili obrazaca za prijavu štete, možete nam se obratiti sledećim putem:

e-mail adrese:

office@krajinaosiguranje.ba
kros@inecco.net

 

Telefoni:

051/228-820
051/228-870
051/228-833